Všeobecné obchodné podmienky

Simona Chvílová – Jazykovedko

Simona Chvílová – Jazykovedko, Východná 10121/7C, 83106 Bratislava-Rača, IČO: 54992877,
DIČ:1127326926,OU-BA-OZP1-2022/173942-6, číslo živnostenského registra: 110-320157 (ďalej
len „poskytovateľ“) je poskytovateľom služieb v oblasti jazykového vzdelávania pre fyzické
osoby a obchodné spoločnosti (ďalej len „účastník“).

 1. Prihláška na jazykový kurz / Zmluvný vzťah

Účastník kurzu, resp. jeho zákonný zástupca uznávajú tieto podmienky a vyjadrujú s nimi súhlas
prihlásením sa na niektorý z kurzov, vyplnením prihlášky osobne alebo elektronicky (pozri nižšie) a
uhradením kurzovného.
Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a účastníkom kurzu vzniká na základe úhrady kurzovného a
podaním prihlášky následným spôsobom:
a) vypísaním a odoslaním online prihlášky na webovej stránke http://www.jazykovedko.sk
b) podpísaním prihlášky osobne u poskytovateľa alebo odoslaním podpísanej prihlášky
prostredníctvom e-mailu na adresu simona.jazykovedko@gmail.com alebo inej emailovej adrese
patriacej lektorovy Jazykovedka.
Účastník kurzu je záväzne prihlásený splnením bodu a) alebo b) a uhradením kurzovného,
následne mu vzniká nárok na účasť v jazykovom kurze, ktorý si zvolil.

 1. Platba

Účastník kurzu sa zaväzuje uhradiť sumu kurzovného pred začatím výučby prevodom na účet
poskytovateľa, ktorý je vedený v Tatra Banke.
Číslo účtu: SK80 11 00 0000 0029 4913 6042
SWIFT/ BIC: TATRSKBX
Poznámka platby: Meno a priezvisko (príp. obchodné meno) účastníka
Variabilný symbol: číslo faktúry

 1. Storno podmienky

Odstúpenie od zmluvy zo strany účastníka:

 • Odstúpenie od zmluvy (zrušenie prihlášky) je bez storno poplatku možné do 4 kalendárnych
  dní pred zahájením vybraného kurzu. V prípade, že Záujemca za vybraný kurz už zaplatil,
  bude mu vrátená plná zaplatená suma.
  Odstúpenie od zmluvy zo strany poskytovateľa:
 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť bez akejkoľvek náhrady od zmluvy s účastníkom
  kurzu, ktorý svojím konaním narušuje priebeh kurzu a nedodržiava podmienky zadefinované
  poskytovateľom.
  Podmienky poskytovateľa
 • Lekcie sú dohodnuté na základe individuálnej dohody medzi lektorom a záujemcom,
  ktoré sú následne zaznačené do „Google tabuľky”
 • Jedna lekcia trvá 60 minút, bez prestávky.
 • Kurz je možné zrušiť najmenej 24 hodín pred začiatkom lekcie bezplatne.
 • Dohodnutné lekcie zrušené menej ako 24 hodín pred začiatkom sú uhradené plnou
  hodinovou sadzbou záujemcom
 • V prípade zdravotnýcn problémov je možné hodinu zrušiť ráno toho dňa kedy lekcia má
  byť odučená
 • V prípade oneskorenia sa záujemcu na lekciu, lektor je povinný čakať 10 minút od
  začiatku vyučovacej hodiny. Po uplynutí 10 minút lektor nie je povinný čakať.
 • V prípade, že záujemca ohlási lektorovi meškanie na lekciu, lektor je povinný počkať na
  záujemcu. Hodina je uhradená v plnej hodinovej sazbe. Je na zákalde časovej kapacity
  lektora či hodinu predĺži o premeškané minúty alebo hodinu ukončí na stanovený čas.
 • V prípade nedostavenia sa lektora na hodinu záujemcovi bude poskytnutá jedna hodina
  navyše k predplatenému kurzu v hodnote 0 eur.
 • V prípade meškania lektora, Jazykovedko je nutný vykompenzovať chybu
 • V príprade, že že účastník kurzu v stanovenom termíne neuhradí platbu za vybraný kurz,
  poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy s okamžitou platnosťou
 1. Podmienky online výučby
 • Lekcie prebiehaú formou online výučby cez preferovanú platformu Google Meet.
 • Lekcie sú individuálne. Individuálne definujeme lektor vs záujemca, žiadna tretia strana nie je
  akceptovateľná a lektor sa voči nej môže vyhradiť.
 • Termíny výučby je možné zrušiť alebo presunúť ohlásením svojmu lektorovi alebo Simone
  Chvílovej na tel. číslo +421 949 850 919, ktorá je následne povinná to oznámiť lektorovi.
 • V príprade technických problém zo strany lektora. Lektor je povinný hodinu presunúť na iný
  termín a vynahradiť ju. Lekcia nie je spoplatené pre žiadnu zainteresovanú stranu
 • V prípade technických problém zo strany záujemcu. Lektor je povinný nájsť riešenie ako hodinu
  odučiť prostredníctvom inej platformy.
 • Ak hodina bola odučená viac ako 30 minút, zvyšné minúty sa odučia na zákalde dohody
  medzi lektorom a záujemcom. Lekcia je hradená v plnej sadzbe.
 • Ak hodina bola odučená menej ako 30 minút alebo nebolo z technických príčin ju vôbec
  začať. Lekcia bude presunutá na základe dohody medzi lektorom a záujemcom. Lekcia nie je
  hradená.
 1. Práva a povinnosti poskytovateľa
 • Z organizačných, ako aj iných personálnych dôvodov, môže byť v priebehu školského roka

vymenený lektor. Jazykovedko o tejto zmene informuje klienta (osobne, telefonicky alebo e-
mailom) najskôr ako bude poskytovateľ mať istú výmenu.

 • Taktiež poskytovateľ je povinný zabezpečiť náhradu lektora v prípade, ak je pridelený lektor
  práce neschopný, na dovolenke alebo z iných dôvodov nemôže odučiť lekciu.
 • Poskytovateľ je povinný záujemcu informovať o všetkých zmenách v organizácií, ktoré sa
  dotknú záujemca.
 • Poskytovateľ je povinný informovať záujemca o množstve predplatných lekcií.
 1. Práva a povinnosti účastníka kurz
 • Záujemca si dohodne termíny lekcií s prideleným lektorom.
 • Jedna lekcia musí byť v časovom rozpetí 60 minút.
 • Kurz je možné zrušiť najmenej 24 hodín pred začiatkom lekcie bezplatne.
 • Dohodnutné lekcie zrušené menej ako 24 hodín pred začiatkom sú uhradené plnou hodinovou
  sadzbou záujemcom.
 • Účastník kurzu má právo ohlásiť akúkoľvek žiadosť, nespokojnosť či sťažnosť priamo formou
  emailu u poskytovateľa a to na adresu simona.jazykovedko@gmail.com, podnet bude
  zaznamenaný. Poskytovateľ bude účastníka kurzu o výsledku riešenia, resp. s výsledkom
  prešetrenia podnetu informovať.
 • Účastník kurzu súhlasí s prítomnosťou nahrávacieho zariadenia na ktorejkoľvek výučbe za
  účelom kontroly kvality výučby. Nesúhlas je povinný ohlásiť vopred.
 • Účastník kurzu sa zaväzuje, že nebude voľne šíriť a poskytovať tretím stranám učebné materiály
  poskytovateľa, alebo učebné materiály tretích strán, a tým porušovať autorské práva.
 1. Dni pracovného pokoja a sviatky
 • V prípade záujmu účastníka kurzu absolvovať jazykový kurz počas dní pracovného pokoja alebo
  sviatkov je toto možné po vzájomnej dohode s poskytovateľom.

Zakliknutím políčka v prihlasovacom formulári, vyjadrujem súhlás so Všeobecnými obchodnými
podmnienkami – Jazykovedko.